Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Znajdujesz się w: Strona główna > Periodyk DiB > Formularz recenzyjny

Formularz recenzyjny

Tytuł artykułu:

 

Ocena recenzenta – część zamknięta (odpowiedź na zasadzie „tak” lub „nie”):

Czy temat artykułu mieści się w obszarze tematycznym periodyku, z uwzględnieniem tytułu przewodniego danego numeru?

Czy tytuł artykułu odzwierciedla jego treść?

Czy treść artykułu zawiera aspekty nowatorskie?

Czy kompozycja artykułu nie budzi zastrzeżeń?

Czy tezy przyjęte w artykule nie budzą zastrzeżeń?

Czy objętość artykułu jest odpowiednia do poruszanego zagadnienia?

Czy treść artykułu jest poprawna pod względem pisowni i stosowania języka naukowego?

Czy aparat naukowy zastosowany w artykule jest właściwy?

Czy użyta w artykule literatura nie budzi zastrzeżeń?

 

Ocena recenzenta – część otwarta:

Ewentualne odniesienie się do pytań z części zamkniętej formularza recenzyjnego i przedstawienie odpowiednich do nich uwag;

Ewentualne wskazanie sugerowanych zmian w artykule, z podziałem na konieczne i zalecane;

Ewentualne przedstawienie uwag dotyczących braku zachowania rzetelności naukowej przez autora artykułu.

 

Konkluzja (wybór jednej z opcji):

Akceptuję do druku;

Akceptuję do druku pod warunkiem naniesienia poprawek;

 

Uzasadnienie konkluzji:

 


data utworzenia/modyfikacji: 17 sierpień 2016 o 21:44:57 autor:  dr Artur Drzewicki